TEACHING @ UNIPG

2019/2020 – “Deep Learning”, MSc course
2019/2020 – “Algoritmi Avanzati”, BSc course
2019/2020 – “Teoria dei Sistemi”, BSc course
Past activities:

2018/2019 –  “Deep Learning”, MSc course
2018/2019 – “Affective Computing”, MSc course
2018/2019 – “Teoria dei Sistemi”, MSc course
2018/2019 –  “Deep Learning”, Master in Autonomous Driving and Enabling Technologies
2018/2019 –  “Human Robot Interaction”, Master in Autonomous Driving and Enabling Technologies
2016/2017 – “Computer Vision”, MSc course
2013/2014 – “Optimization and Control” MSc course
2012/2013 – “Optimization and Control” MSc course
2012/2013 –  “Dynamic Scene Understanding” PhD course
2011/2012 – “Optimization and Control” MSc course
2011/2012 – “Dynamic Scene Understanding” PhD course